Opis projekta


Naziv projekta: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Orle
Naziv korisnika: Općina Orle
Ukupna vrijednost projekta: 1.362.418,75 kuna
EU sufinanciranje projekta: 1.149.543,75 kuna
Razdoblje provedbe projekta: od 12.travnja 2019. do 31.prosinca 2020.
"Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020."www.strukturnifondovi.hr
www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija


Reciklažno dvorište


Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Reciklažno dvorište je namijenjeno isključivo građanima – ona ne primaju otpad iz industrijskih i zanatskih radionica.

Reciklažno dvorište se sastoji od sljedećih objekata:
- asfaltna prometno-manipulativna površina
- betonska vodonepropusna prometno-manipulativna površina
- vodonepropusna kanalizacija oborinske odvodnje s prometnih površina
- separator-taložnik
- montažni objekt za zaposlene
- ograda s kolnim i pješačkim ulazom
- prizemna zidana građevina - bivša garaža, s dvostrešnim krovom, pokrivenim crijepom, koristi se kao nadstrešnica, odnosno otvoreni prostor, budući da je otvorena jednom čeonom plohom u cijelosti

Otpad se na ulazu u reciklažno dvorište prijavljuje i od strane osoblja kontrolira, evidentira te se donositelj otpada upućuje na mjesto na koje je potrebno odložiti pojedine vrste otpada.
Prilikom odlaska na mjesto istovara otpada, posjetitelj reciklažnog dvorišta pridržava se pravila kretanja i ponašanja koja su izvješena na ulazu.
Ovisno o vrsti otpada, posjetitelju pomaže osoblje reciklažnog dvorišta (pomoć pri istovaru, otključavanje ili otvaranje kontejnera).
Nakon što se prihvatni spremnici u reciklažnom dvorištu napune s odgovarajućom vrstom otpada, poziva se ovlašteni skupljač za određenu vrstu otpada odnosno voditelj reciklažnog dvorišta organizira vaganje otpada i prijevoz do mjesta obrade otpada.
U reciklažnom dvorištu se ne vrši nikakva obrada sakupljenog otpada.

Površina građevinske čestice iznosi 2714,0 m2

Parcela ima pješački i kolni pristup iz ulice Orle s istočne strane.
Parcela je opremljena priključcima struje i vode iz zgrade općine , a odvodnja fekalne kanalizacije riješena je postojećem sabirnom jamom.
Oborinska voda ispušta se u teren.


Na prostoru reciklažnog dvorišta za potrebe privremenog odlaganja otpada planira se postavljanje zatvorenih kontejnera i natkrivenih spremišta s mogućnošću zaključavanja. Ovisno o vrsti otpada koji se prikuplja osigurat će se prikladni tipski spremnici (za prikupljanje zapaljivih tekućina spremište pod ključem s tankvanom, specijalni kontejneri za stare akumulatore, filtere i slično, kontejneri za tekućine i ulja sa zaštitnom tankvanom), kako bi se spriječili nepovoljni utjecaji na okoliš.
Uz postavljanje kontejnera i spremišta za otpad, na prostoru reciklažnog dvorišta planira se postaviti i objekt za zaposlenike (tipski kontejner).
Planirano je postavljanje kontejnera zatvorenog i otvorenog tipa volumena 5 m3, kontejnera volumena 3 m3, kontejnera manjeg volumena, mobilno ekološko spremište, regala za kemijski otpad. U reciklažnom se dvorištu nalazi 31 spremnik za otpad.

Ciljevi izgradnje reciklažnog dvorišta


Smanjiti količine otpada koje se odlažu na odlagališta, spriječiti odbacivanje otpada u okoliš, povećati količine odvojeno prikupljenog korisnog otpada te pridonijeti održivom sustavu gospodarenja otpadom.

Provesti informativne obrazovne aktivnosti na području obuhvata projekta, s ciljem upoznavanja stanovništva o ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima.

Provedba projekta neposredno će utjecati i na smanjenje broja divljih odlagališta, razvoj ekološke svijesti i očuvanje okoliša za ugodno i zdravo stanovanje u Općini Orle te doprinjeti ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017. – 2022. (NN 3/17).

Otpad koji se može odložiti na reciklažnom dvorištu


Otpad koji se može odložiti na reciklažnom dvorištu je: papir, karton, plastika, metalna ambalaža, stiropor, stare baterije, stakleni ambalažni otpad, ravno staklo, PET – boce, PE – folija, limenke, stari lijekovi, otpadne gume, elektronički otpad, glomazni otpad, drveni otpad, tekstil, akumulatori, fluorescentne cijevi, zeleni otpad, …

Detaljan popis otpada koji se može odložiti na reciklažnom dvorištu.

Otpad za reciklažno dvorišteZašto je dobro reciklirati?


• Recikliranje pridonosi očuvanju vrijednih prirodnih resursa
Prilikom postupka recikliranja koriste se već korištene sirovine i proizvodi te se time smanjuje potreba korištenja i eksploatacije novih prirodnih resursa.

• Recikliranje štedi energiju
Upotrebom recikliranih umjesto prirodnih sirovina, u procesu proizvodnje troši se manja količina energije nego li pri proizvodnji novih proizvoda proizvedenih upotrebom novih sirovina, uključujući pritom troškove izdvajanja, prerade i transporta istih. Također, recikliranje smanjuje korištenje vode u proizvodnji.

• Recikliranje štiti okoliš
Recikliranje smanjuje potrebu korištenja novih sirovina i materijala te svih proizvodnih procesa koji uvelike uzrokuju značajno zagađenje prirode i okoliša.

• Recikliranje smanjuje gomilanje otpada na odlagalištima
Sirovine i proizvodi pogodni za recikliranje iskorištavaju se za proizvodnju novih proizvoda što u konačnici uzrokuje smanjenje količine odloženog smeća na odlagalištima otpada.

Što možemo učiniti?

Izbjegavajmo stvaranje prekomjerne količine otpada na način da:
• Odvojeno sakupljajmo otpad i odlažimo ga na prikladna mjesta za recikliranje (zeleni otoci)
• Koristimo reciklažna dvorišta i mobilna reciklažna dvorišta za zbrinjavanje otpada iz kućanstva
• Upotrebljavajmo biorazgradive materijale i proizvode te podržimo ekološki svjesne proizvođače
• Upotrebljavajmo proizvode s visokim postotkom recikliranog sadržaja i s pakiranjem kojeg je moguće reciklirati
• Upotrebljavajmo proizvode koji su pakirani u povratno pakiranje
• Upotrebljavajmo proizvode za višekratnu upotrebu (koje je moguće nadograđivati i nadopunjavati)
• Upotrebljavajmo platnene vrećice umjesto plastičnih
• Izbjegavajmo upotrebu jednokratnih proizvoda (plastične čaše, pribor za jelo, čaše)
• Ukoliko nam određeni predmet više nije potreban, umjesto da ga bacimo, možemo ga pokloniti
• Reciklirajmo i kompostirajmo biootpad

Što je najbolje reciklirati?


• Recikliranje papira - Svaki kilogram recikliranog papira znači 4 kg manje stakleničkih plinova u atmosferi, a jedna tona prikupljenog papira spašava 20 stabala.
• Iskorištena plastična ambalaža od pića i napitaka - Postupkom recikliranja starih boca dobivaju se sirovine za proizvodnju novih boca ili nekog drugog odgovarajućeg proizvoda. Otpadna ambalaža se može koristiti i kao energent.
• Staklo je izrazito pogodno za recikliranje jer se može reciklirati bezbroj puta. Odvojenim prikupljanjem stakla štedimo prostor na odlagalištu, dragocjene prirodne sirovine i energiju te smanjujemo onečišćenje tla, vode i zraka.
• Stare gume ne bacajte u okoliš, već ih predajte ovlaštenom sakupljaču jer se njihovom reciklažom mogu dobiti novi proizvodi (podloga za sportske terene i zaštitne podne obloge, obloge za izolaciju krovova, zvučne barijere u graditeljstvu, različite oznake u cestovnom prometu i dr.).
• Baterije i akumulatori - recikliranje baterija i akumulatora omogućava odstranjivanje otpadnih tvari i metala poput žive, kadmija i olova iz komunalnog otpada te dobivanje vrijednih sirovina koje će se ponovno upotrijebiti u daljnjoj preradi.

Publikacije


Orle brošura

Letak za osobe s intelektualnim poteškoćama

Obnovljivi izvori energije

Slikovnica

Kontakt


Načelnik: Ervin Vujica

Adresa: Orle 5, 10 411 Orle

Telefon: 01 6239 609

Fax: 01 6239 609

E-mail: info@opcina-orle.hr